Spinder Basic manual

Spinder Basic
7.9 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Inglés
manualSpinder Basic
THERMOVAL BASIC je nositelem označení CE a splňujepožadavky norem Evropského společenství o lékařskýchvýrobcích 93/42/EWG. Přístroj splňuje požadavkyevropské normy pro lékařské teplomětry DIN EN 12470-3: 2000 Lékařské teploměry – část 3: Elektronické (s extrapolací anebo bez) kompaktní teploměry se zobra-zením maxima.Teploměry THERMOVAL BASIC jsou označeny značkouCE. Tato vyjadřuje, že se jedná o lékařský výrobek s funkcí měření ve smyslu zákona o lékařských výrobcích,který vyhověl při vyhodnocování shody předpisům CE.„Oprávněné místo“ (TÜV Produkt Service GmbH) potvrzu-je, že tento výrobek splňuje všechny příslušné zákonnépředpisy.Tento digitální teploměr je určen pro rektální, axilární aorální způsob měření teploty.Technické údajeTyp: maximální teploměrRozsah měření: 32 °C až 42 °CPřesnost měření: +/– 0,1 °C (35,5 °C – 42 °C)+/– 0,2 °C (32,0 – 35,4 °C)Displej: třímístný LCD-displej (jednotka zobrazení 0,1 °C)Teplota při skladování: – 20 °C až + 60 °C Teplota okolí při použití: 10 °C až 40 °C Baterie: baterie alkali-mangan, typ LR 41,1,55 VKapacita baterií: cca 3000 měřeníVáha: cca 9 g včetně baterieVýobce: PAUL HARTMANN AG89522 HeidenheimNěmeckoZárukaNa tento vysoce kvalitní přístroj poskytujeme při dodrženídále uvedených podmínek záruku 1 rok ode dne zakou-pení. Nárok na záruku musí být uplatněn spolu s předlo-žením dokladu o zakoupení během záruční lhůty. Tentovýrobek byl vyroben v souladu s mezinárodně platnýminormami kvality. Pokud budete mít důvod pro reklamaci,pošlete přístroj spolu s platnýmn dokladem na adresufirmy HARTMANN-RICO. Záruka se nevztahuje na baterie.Záruka se také nevztahuje na škody zapříčiněné neod-borným zacházením, či neoprávněným zásahem. Nárokyna náhradu škody se omezují na hodnotu zboží, náhradaza následné škody je vyloučena.Návod k použitíZapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutívedle displeje; krátký signál ohlásí, že je teploměr připra-ven k použití. Zároveň je také provedena zkouška funkč-nosti, při níž se pro optickou kontrolu na displeji zobrazívšechny displejové segmenty.Ponecháte-li tlačítko pro zapnutí/vypnutí nadále stisknu-té, objeví se na displeji automaticky uložená hodnotaposledního měření spolu s „MR“ a „°C“. Na displeji sezobrazí symboly „L“ a „M“, když se naposledy naměřenáhodnota vymaže z paměti.Pustíte-li tlačítko, symbol měření „°C“ bliká a na displejise zobrazí „L“. Teploměr je nyní připraven k měření.Během měření se se na displeji pravidelně zobrazuje aktuální teplota a symbol „°C“ bliká. Měření je ukonče-no, je-li dosaženo stabilní telploty. Přitom zazní akustickýsignál, symbol °C přestane blikat a zobrazí se naměřenáteplota. Teploměr po ukončení měření vypněte pomocítlačítka pro zapnutí/vypnutí. Přitom zazní opět signálnítón. V případě, že zapomenete teploměr vypnout, dojdepo 10 minutách k automatickému vypnutí. Naměřenáhodnota zůstane do příštího měření uložena.Čištění a desinfekceHrot teploměru vyčistíte nejlépe vlhkým hadříkem spolu s desinfekčním roztokem, např. 70 % roztokem ethanolu.THERMOVAL BASIC je zaručeně vodotěsný. Proto ho přikomplexním čištění a desinfekci můžete ponořit do čistícítekutiny. Pro zajištění optimální hygieny používejte prosímTHERMOVAL Ochranný kryt na teploměr (číslo výr. 925037).Důležité:Teploměr nesmí přijít do styku s horkou vodou.Chraňte ho před vysokou teplotou a přímým sllunečnímzářením. Teploměr chraňte před pády. K čištění nepouží-vejte ředidla, benzín nebo benzol!Výměna bateriíObjeví-li se na displeji symbol (
_
) spolu s poslednínaměřenou hodnotou a symbolem paměti pro uloženínaměřené hodnoty (M), musí být baterie vyměněna.Uvolněte aretaci přihrádky na baterie lehkým tlakem nauzávěr. Vyjměte starou baterii a nahraďte ji novou bateríístejného typu. Znaménko + na baterii musí ukazovatsměrem nahoru. Poté přihrádku na baterie opětuzavřete, dejte přitom pozor, aby byl kryt řádně zasunut.Při likvidaci použitých baterií se řiďte příslušnýmiplatnými předpisy.Nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž na speci-álních k tomu určených místech (napr. centra sberuodpadků). Tímto způsobem pomůžete životnímu prostredí.U profesionálně používaných přístrojů v Německu je dleplatných předpisů (MPG) nutné provést každé 2 rokykontrolu měřící techniky.CZ – HARTMANN-RICO A.S.Masarykovo nám. 7766471 Veverská Bítýška 800 100 333 – bezplatná tel. linkaTHERMOVAL BASIC vyhovuje európskym predpisom,ktoré zodpovedajú smernici 93/42/EWG pre medicínskeprodukty a má priznanú značku CE. Prístroj vyhovujeokrem iných taktiež požiadavkám európskej normy premedicínske teplomery, DIN EN 12470-3: 2000Medicínske teplomery - časť 3: Elektronické kompaktnéteplomery (s extrapoláciou alebo bez nej) so zobrazenímmaxima.Teplomety THERMOVAL BASIC sú označené značkou CE.Táto vyjadruje, že sa jedná o medicínsky výrobok s funk-ciou merania v zmysle zákona o medicínskych produk-toch, ktorý vyhovel pri vyhodnocovaní predpisom CE.„Oprávnené miesto“ (TÜV produkt Service GmbH) potvrd-zuje, že tento produkt spÍňa všetky príslušné zákonnépredpisy.Tento digitálny teplomer je určený pre rektálny, axilárny a orálny zpôsob merania teploty.Technické parametreTyp: maximálny teplomerRozsah merania: 32 °C až 42 °CPresnosť merania: +/– 0,1 °C (35,5 °C - 42 °C)+/– 0,2 °C (32,0 – 35,4 °C)Displej: trojmiestny LCD-displej (jednotka zobrazenia 0,1 °C)Teplota pri skladovaní: – 20 °C až + 60 °C Teplota okolia pri prevádzke: 10 °C až 40 °C

Thermoval®

BASIC

Česky
Batéria-Typ: alkalicko-mangánová - batéria,typ LR 41, 1,55 VKapacita batérií: cca 3000 meraníVáha: cca 9 g vrátane batérieVýrobca: PAUL HARTMANN AG89522 HeidenheimNemeckoZárukaNa tento kvalitný výrobok poskytujeme 1-ročnú zárukuodo dňa predaja po splnení ďalej uvedených podmienok.Pri uplatňovaní záruky v rámci záručnej doby treba pred-ložiť platný doklad o kúpe. Tento produkt bol vyrobený s najväčšou starostlivosťou podľa medzinárodne platnýchštandardov kvality. Ak napriek tomu budete mať dôvodna reklamáciu, pošlite, prosím, prístroj aj s platným dok-ladom o kúpe na adresu firmy HARTMANN-RICO. Zárukasa nevzťahuje na škody zapríčinené neprimeraným zaob-chádzaním alebo neoprávnenými zásahmi. Nároky nanáhradu škody sú obmedzené len do hodnoty samotné-ho prístroja, náhrada následných škôd sa výslovne vylu-čuje.Návod na používaniePrístroj zapnite stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutievedľa displeja, pričom krátky tón signalizuje, že je teplo-mer pripravený k prevádzke. Súčasne prebieha funkčnýtest, pri ktorom sú viditeľné všetky segmenty displeja preoptickú kontrolu.Ak ponecháte tlačidlo na zapnutie/vypnutie ďalej stlače-né, zobrazí sa na displeji automaticky uložená hodnotaposledného merania spolu s „MR“ a „°C“. Na displeji sezobrazia symboly „L“ a „M“, keď sa posledná nameranáhodnota vymaže z pamäti.Ak pustíte tlačidlo, symbol merania „°C“ bliká a nadispleji sa zobrazí „L“. Teraz je teplomer pripravený nameranie.Počas merania sa na displeji priebežne zobrazuje aktuál-na teplota, pričom symbol „°C“ bliká. Meranie sa ukončí,keď je dosiahnutá stabilná teplota. Pritom zaznie akus-tický signál a „°C“ prestane blikať a ukáže sa najvyššianameraná teplota. Po skončení merania teplomer vypnitestlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie. Pritom budetepočuť opäť krátky tón. Ak zabudnete teplomer vypnúť,prístroj sa automaticky po 10 minutách vypne. Nameranáhodnota ostane uložená do ďalšieho merania.Čistenie a dezinfekciaHrot teplomeru vyčistíte najlepšie vlhkou látkou s použitímdezinfekčného prostriedku, napr. 70 % roztokom ethyl-alkoholu. THERMOVAL BASIC je zaručene vodotesný. Prikomplexnom čistení a dezinfekcii ho preto môžete pono-riť do čistiacej tekutiny alebo vlažnej vody. Pre zaistenieoptimálnej hygieny používajte prosím THERMOVALOchranný kryt na teplomer (číslo výr. 925 037).Dôležité:Teplomer nesmie prísť do kontaktu s horúcouvodou. Chráňte ho pred vysokými teplotami a priamymslnečným svetlom. Teplomer nesmie spadnúť. Na čiste-nie nepoužívajte žiadne riedidlá, ani benzín ani benzol.Výmena batérieAk sa na displeji objaví symbol (
_
) spolu s poslednounameranou hodnotou a symbolom pamäti pre uloženienameraných hodnôt (M), je treba batériu vymeniť.Uvoľnite aretáciu batériového priestoru ľahkým tlakomna uzáver. Vyberte starú batériu a nahraďte ju batériourovnakého typu. Znamienko + na batérii musí ukazovaťsmerom hore. Potom kryt znovu zatvorte tak, aby bol krytriadne zasunutý.Nelikvidujte s domovým odpadom, ale na špeciálnychmiestach k tomu urcených (napr. centrá zberu odpadu).Týmto spôsobom pomôžete životnému prostrediu.Pri likvidácii opotrebovaných batérií dodržujte prosímpríslušne platné národné predpisy pre likvidáciu odpadu.U profesionálne používaných prístrojov v Nemecku jepodľa platných predpisov (MPG) potrebné urobiť každé 2 roky kontrolu meracej techniky.SK – HARTMANN-RICO S.R.O.Vlčkova 1881106 BratislavaTHERMOVAL BASIC posiada znak CE i odpowiada euro-pejskim przepisom, na których opiera się dyrektywa93/42/EWG dotycząca produktów medycznych. Produktodpowiada m.in. wytycznym określonym przez normę europejską dla termometrów medycznych: DIN EN12470-3: 2000 Termometry medyczne – część 3:Elektryczne (z i bez ekstrapolacji) termometry kompakto-we z urządzeniem maksymalizacji.Termometry THERMOVAL BASIC posiadają znak CE. Tenznak oznacza, że termometr jest produktem wyposa-żonym w funkcję pomiarową w rozumieniu prawa dotyczącego produktów medycznych. Oznacza również,że urządzenie przeszło test oceny zgodności. Uprawnionado tego placówka (TÜV Produkt Service GmbH) potwierd-za, że ten produkt spełnia wszystkie stosowne przepisyprawne.Jest to termometr cyfrowy przeznaczony do pomiarutemperatury w ustach, pod pachą i w odbycie.Dane techniczneTyp: termometr maksymalnyZakres pomiarowy: od 32 °C do 42 °CDokładność pomiaru: + 0,1 °C (pomiędzy 35,5 °C a 42 °C)+ 0,2 °C (pomiędzy 32,0 °C a 35,4 °C)Wyświetlacz: wyświetlacz ciekłokrystaliczny 3-cyfrowy o jednostce wyświetlenia 0,1 °CTemperatura przechowy-wania: – 20 °C do + 60 °CTemperatura otoczeniaw trakcie używania: 10°C bis 40°CTyp baterii: bateria alkaliczno-manganowa,typ LR 41, 1,55 VŻywotność baterii: ok. 3.000 pomiarówCiężar: ok. 9 g z bateriąProducent: PAUL HARTMANN AG89522 HeidenheimNiemcyGwarancjaNa ten wysokiej jakości produkt udzielamy zgodnie z poniższymi warunkami 1-rocznej gwarancji od datynabycia. Roszczenia gwarancyjne muszą być zgłoszonew okresie gwarancyjnym łącznie z dowodem zakupu.Produkt wykonano z największą starannością zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami jakości.Jeśli mimo to zaistnieją powody do reklamacji, prosimy o przesłanie termometru wraz z dowodem zakupu naponiżej podany adres. Gwarancja nie obejmuje baterii.Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania lub niedozwolonych napraw nie są objętegwarancją. Roszczenia odszkodowawcze ograniczone sądo wartości zakupu termometru, jednoznacznie wykluczasię wypłatę odszkodowań z tytułu szkód następczych.PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.oul. Partyzancka 105/12795-200 Pabianice„SERWIS”Instrukcja obsługiNacisnąć przycisk wł/wył znajdujący się obok wyświetla-cza; krótki sygnał dźwiękowy informuje, że termometrjest gotowy do pracy. Jednocześnie przeprowadzany jesttest działania, podczas którego widoczne są wszystkiesegmenty cyfrowe służące do kontroli wzrokowej.Jeśli przytrzymamy przycisk wł/wył, na wyświetlaczupojawi się zapamiętana automatycznie podczas ostatnie-go pomiaru najwyższa wartość temperatury razem zsymbolami „MR“ i „°C“. Po zniknięciu tej wartości na
Slovensky

Polski

Druck Pantone 280 C

Gebrauchsanleitung_3_SK_0806 31.08.2006 8:53 Uhr Seite 1

Manual

Ver el manual de Spinder Basic aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Portabicicletas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Spinder Basic o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Spinder Basic y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Spinder Basic proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

Spinder Basic especificaciones

A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Spinder Basic.

General
Marca Spinder
Modelo Basic
Producto Portabicicletas
Idioma Inglés
Tipo de archivo Manual de usuario (PDF)

Preguntas frecuentes

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Spinder Basic más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados